Saturday, May 26Thủ thuật excel hay

Hàm BIN2OCT – Hàm đổi số nhị phân sang số bát phân

Cú pháp:

BIN2OCT(number [, places])

Trong đấy:

– number: Là một số có dạng nhị phân.

+ Number sẽ không chứa nhiều hơn  là 10 ký tự (10 bits)

+ Bit ngoài cùng phía bên trái là bit dấu, 9 bit còn lại chính  là các bit giá trị, số âm sẽ được thể hiện với ký hiệu bù hai.

– places: Là số ký số muốn dùng  ở kết quả.

+ Nếu như bỏ qua places, BIN2OCT() sẽ  dùng một số lượng tối thiểu những ký số cần thiết. Đối số places chỉ thiết yếu khi muốn thêm vào tại  bên trái  của kết quả các ký số 0 nhằm cho kết quả chứa đủ số ký số cần thiết.

+ Nếu đơn giản như là  hàm SUM có lẽ người sử dụng đã dễ dùng hơn.

 Chú ý

– Nếu number là một  số nhị phân không hợp lệ hay nếu  như number có  chứa nhiều hơn là 10 ký tự (10 bits), BIN2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM!

– Nếu number là một số âm, BIN2OCT() sẽ bỏ qua places và sẽ trả về 10 ký tự số thuộc về hệ bát phân

– Nếu như  kết quả trả về chứa số ký số nhiều hơn places, BIN2OCT() sẽ được trả về lỗi #NUM!

– Nếu như places không nguyên, phần lẻ ở  places sẽ được bỏ qua

– Nếu places  chẳng phải là  một số, BIN2OCT() sẽ trả về với lỗi #VALUE!

– Nếu places là một số âm, BIN2OCT() sẽ trả về với lỗi #NUM!

VÍ DỤ:

Để chuyển đổi các số nhị phân 1001 sang thành số bát phân chứa 3 ký số ta làm theo lệnh sau:

= BIN2OCT(1001, 3)

Kết quả thu về sẽ là 011. Điều này có nghĩa rằng số bát phân chứa 3 ký số của 1001 là 011.