Saturday, May 26Thủ thuật excel hay

Hàm Convert – Chuyển đổi đơn vị trong Excel

Bất thần, bạn chẳng thể  nhớ được 1 inch bằng chính xác là bao nhiêu cm? Hay là  bạn muốn biết 1000 F (độ Fahrenheit)  sẽ bằng bao nhiêu độ C? Huyết áp 150 Pa (Pascal) thế thì nó sẽ bằng  với bao nhiêu mmHg?

Thay vì tìm kiếm ở trong sách, rồi đôi lúc phải thực hiện thêm  vài phép tính, bạn hãy vào Excel và sử dụng hàm Convert (“chuyển đổi”). Hàm Convert ở  trong Excel 2000/2002 nằm tại Tools/Add-in/Analysis TookPak sở hữu cú pháp:

= CONVERT(giátrị, “tên đơn vị gốc”,”tên đơn vị chuyển”)

Ví dụ:

=CONVERT(14,”in”,”cm”) kết quả đưa ra là 35,56 (cm)

=CONVERT(1,”cm”,”in”) sẽ cho kết quả  0.3937

=CONVERT(100,”F”,”C”) cho ra kết quả 37.78

– giátrị: một số hay địa chỉ của cell chứa số.

– Tên đơn vị  cần phải nằm bên  trong dấu ngoặc kép và theo như quy ước của Excel.

MỘT SỐ ĐIỂM CHÚ Ý:

– Hàm CONVERT có sự phân biệt giữa  chữ hoa với chữ thường. Ví dụ: “C” nếu bạn muốn đề cập tới độ C, còn “c” thì  là calori nhiệt động.

– Excel cho ra giá trị #N/A tại trường hợp đơn vị chuyển đổi không cùng một  loại (như đổi từ “g” sang “m”) hoặc là  tên của đơn vị không đúng.

– Trong danh sách  các đơn vị, chỉ chứa đơn vị chuẩn được ghi ra (“g” là gram, “m” là mét…). Trường hợp muốn chỉ các bội số và các ước số, ta sử dụng các tiền tố để kèm theo như “kg”, “mm”…

Trong bảng bên dưới sẽ là từ viết tắt của các đơn vị theo như quy định của Excel.