Saturday, May 26Thủ thuật excel hay

Hàm DAYS360 – Hàm tính toán số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày

Bài viết này mô tả  các cú pháp công thức và cách sử dụng  hàm DAYS360 ở  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm DAYS360  dùng để trả về số ngày  ở giữa hai ngày, dựa theo một  năm 360 ngày (mười hai tháng, mỗi tháng là  30 ngày), được sử dụng  trong một vài phép tính kế toán. Hãy sử dụng hàm này để giúp tính những khoản thanh toán nếu  như hệ thống kế toán của bạn  là dựa trên mười hai tháng và 30 ngày.

Cú pháp

DAYS360(start_date,end_date,[method])

Cú pháp hàm DAYS360 có những đối số sau đây:

Start_date, end_date  , tham số bắt buộc. Hai ngày mà bạn cần biết số ngày ở  giữa hai ngày đó. Nếu start_date tới  sau end_date, hàm DAYS360 trả về một số âm. Ngày nên được nhập thông qua việc dùng hàm DATE hay nhập như là kết quả của các công thức hoặc hàm khác. Ví dụ, dùng DATE(2008,5,23) để trả về với ngày 23 tháng 5 năm 2008. Trục trặc có thể xuất hiện nếu nhưu nhập ngày tháng  theo dạng văn bản.

Method  – tham số  Tùy chọn. Giá trị lô-gic xác định sẽ sử dụng phương pháp của Hoa Kỳ hoặc của châu Âu ở  trong tính toán.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ ở  trong bảng dưới đây và dán tại ô A1 trong  một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị  ra kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và sau đấy bạn nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể thực hiện  điều chỉnh về độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.