Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Month: January 2018

Hàm xử lý thời gian trong Excel

Hàm xử lý thời gian trong Excel

Công Thức Excel, Hàm thời gian
Hầu như tất cả những dữ liệu cần xử lý trên Excel đều liên quan đến thời gian. Đó có thể là ngày tháng năm, giờ hay lưu trữ theo từng quý ... Vậy bạn đã biết về những hàm xử lý thời gian mà Excel hỗ trợ chưa ? Hãy cùng mình tìm hiểu một số hàm thời gian đơn giản nhất Hàm thời gian trongExcxel 1 Hàm DayIF Tính toán số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày. Hàm DATEDIF có thể tính toán ra kết quả không đúng trong một số kịch bản nhất định. Cú pháp hàm dayif : DATEDIF(start_date,end_date,unit) Trong đó Start_date : Ngày đại diện cho ngày đầu tiên hoặc ngày bắt đầu khoảng thời gian. End_date : Ngày đại diện cho ngày cuối cùng hoặc ngày kết thúc khoảng thời gian. 2 Hàm DATEVALUE Hàm DATEVALUE chuyển đổi ngày được lưu trữ ở dạng văn bản sang số. Hàm DATEVALUE hữu ích t

Hàm DAY – Trả về ngày của ngày, tháng, năm

Hàm thời gian
Bạn cần thực hiện một phải tính toán số ngày, tháng, năm. Thậm chí bạn phải chuyển đổi định dạng ngày tháng năm từ văn bản sang dạng số hay đơn thuần chỉ là muốn lấy ngày trong ngày/tháng/năm để phục vụ cho phép tính toán của mình. Thay cho việc phải dùng cách thủ công ngồi viết ra giấy rồi tính toán thì chúng ta có thể nhờ đến sự trợ giúp của Hàm day trong Excel. Cách sử dụng hàm day chi tiết nhất Cú pháp: =DAY(serial_number) Trong đó : Serial_number: giá trị ngày, tháng hoặc năm mà bạn muốn thực hiện lấy ra ngày cho một mục đích công việc, học tập nào khác. Những lưu ý khi sử dụng hàm Day Giá trị serial_number là bắt buộc. Ngày được trả về dưới dạng số nguyên và có giá trị trong khoảng 1 – 31, tháng có giá trị trong khoảng 1 – 12. Ngày tháng năm trong Excel được lưu trữ dưới dạ