Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm cơ sở dữ liệu

DCOUNT – Đếm ô trong excel có điều kiện

DCOUNT – Đếm ô trong excel có điều kiện

Hàm cơ sở dữ liệu
Hàm Dcount có tác dụng đếm số ô chứa số trong một cột bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện mà bạn xác định. Đối số field là tùy chọn. Nếu đối số field bị bỏ qua, hàm dcount đếm tất cả các bản ghi trong cơ sở dữ liệu khớp với điều kiện cho trước. Cú pháp hàm Dcount DCOUNT(database, field, criteria) Trong đó các đối số có ý nghĩa sau Database : Phạm vi ô tạo thành danh sách hay cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một danh sách chứa các dữ liệu liên quan, trong đó các hàng thông tin liên quan là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa tên cho mỗi cột. Field : Chỉ rõ cột được dùng trong hàm. Hãy nhập tên cột đặt trong dấu ngoă
Hàm DVARP – Thực hiện tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Hàm DVARP – Thực hiện tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Hàm cơ sở dữ liệu
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết, ví dụ và cách sử dụng hàm DVARP – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel. Mô tả: LÀ phép toán trong Excel thực hiện tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp bằng cách dùng các giá trị trong một cột hoặc trường của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước. Cú pháp: DVARP(database, field, criteria). Trong đó: - database: Là danh sách hay cơ sở dữ liệu, với các hàng là thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột. - field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, có thể nhập vị trí cột, tên cột hoặc số thứ tự cột trong bảng dữ liệu. - criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Ô chứa phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất 1 giá trị n
Hàm DVAR – Thực hiện tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Hàm DVAR – Thực hiện tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Hàm cơ sở dữ liệu
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết ví dụ và cách sử dụng hàm DVAR – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel. Mô tả: Là phép toán trong Excel thực hiện tính phương sai dựa trên mẫu bằng cách dùng các giá trị trong một cột hoặc trường của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước. Cú pháp: DVAR(database, field, criteria). Trong đó: - database: Được hiểu là danh sách hay cơ sở dữ liệu, với các hàng là thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột. - field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, có thể nhập tên cột, vị trí cột hoặc thứ tự cột trong bảng dữ liệu. - criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Phạm vi ô phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất 1 giá trị nằm tron
Hàm PRODUCT – Hàm thực hiện tính tích của một trường (cột) dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel

Hàm PRODUCT – Hàm thực hiện tính tích của một trường (cột) dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel

Hàm cơ sở dữ liệu
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết, ví dụ và cách sử dụng hàm Product – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel. Mô tả: Hàm toán học tích các giá trị của 1 trường (hoặc 1 cột) của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước. Cú pháp: DPRODUCT(database, field, criteria) Trong đó: - database: Được hiểu  là danh sách hay cơ sở dữ liệu, với các hàng chứa thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột. - field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, để nhập tên cột, vị trí cột hoặc thứ tự cột trong bảng dữ liệu. - criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Phạm vi ô phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất 1 giá trị nằm trong tiêu đề cột. Lưu ý: - Có thể dùng bất kì phạ
Hàm DSUM – Hàm tính tổng các giá trị trong 1 cột của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel

Hàm DSUM – Hàm tính tổng các giá trị trong 1 cột của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel

Hàm cơ sở dữ liệu
 Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết ví dụ và cách sử dụng hàm DSUM – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel. Mô tả: Phép toán thực hiện tính tổng các giá trị trong 1 trường hay 1 cột của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel. Cú pháp: DSUM(database, field, criteria). Trong đó: - database: Là danh sách hay cơ sở dữ liệu, với các hàng là thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột. - field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, có thể nhập vị trí cột, tên cột hoặc thứ tự cột trong bảng dữ liệu. - criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Phạm vi ô phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất 1 giá trị nằm trong tiêu đề cột. Lưu ý: - Có thể dùng bất