Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

DCOUNT – Đếm ô trong excel có điều kiện

Hàm Dcount có tác dụng đếm số ô chứa số trong một cột bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện mà bạn xác định. Đối số field là tùy chọn. Nếu đối số field bị bỏ qua, hàm dcount đếm tất cả các bản ghi trong cơ sở dữ liệu khớp với điều kiện cho trước.

Cú pháp hàm Dcount

DCOUNT(database, field, criteria)

Trong đó các đối số có ý nghĩa sau

Database : Phạm vi ô tạo thành danh sách hay cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một danh sách chứa các dữ liệu liên quan, trong đó các hàng thông tin liên quan là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa tên cho mỗi cột.

Field : Chỉ rõ cột được dùng trong hàm. Hãy nhập tên cột đặt trong dấu ngoặc kép, thể hiện vị trí cột trong danh sách: 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột thứ 2, v.v.

Cách sử dụng hàm Dcount

Criteria : Phạm vi ô có chứa các điều kiện mà bạn xác định. Bạn có thể dùng bất kỳ phạm vi nào cho đối số criteria, miễn là đối số đó có chứa ít nhất một nhãn cột và ít nhất một ô bên dưới nhãn cột đó, mà trong đó bạn xác định điều kiện cho cột đó.

Những lưu ý khi sử dụng hàm Dcount

Bạn có thể dùng bất kỳ phạm vi nào cho đối số criteria, miễn là nó có chứa ít nhất một tên cột và ít nhất một ô bên dưới tên cột để xác định điều kiện.

Mặc dù phạm vi điều kiện có thể được định vị ở bất kỳ đâu trên trang tính, bạn không nên đặt phạm vi điều kiện bên dưới danh sách. Nếu bạn thêm thông tin vào danh sách, thông tin mới sẽ được thêm vào hàng đầu tiên bên dưới danh sách.

Để thực hiện thao tác trên toàn bộ một cột trong bản tính, hãy nhập một dòng trống bên dưới tên cột trong phạm vi điều kiện.

Với những chia sẽ trên mình mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn khi tìm hiểu và sử dụng hàm dcount để xử lý số liệu trong excel nha.