Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm tự tạo UNIQUELIST – Loại bỏ trùng lặp trong Excel (Phần 2)

Như vậy để lấy ra danh sách của các phần tử duy nhất (đã  được loại bỏ trùng lặp) chúng ta sẽ dùng tới hàm UNIQUELIST như  ở trên. Nhưng  một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào  để chúng ta có được tham số thứ 2 theo  một cách tự động. Mình sẽ chỉ cho  các bạn phương pháp như sau

Trường hợp 1, lấy ra danh sách các phần tử duy nhất từ trong một danh sách nằm ở  cùng một cột. Trường hợp này, mình sẽ dùng tới hàm ROWS($A$1:$A1) để làm tham số thứ 2 cho hàm UNIQUELIST. Lưu ý, trong toàn bộ các trường hợp khác  có danh sách được nằm trong cùng 1 cột thì  bạn hãy luôn sử dụng ROWS($A$1:$A1)  để làm tham số thứ 2 nhé. Ví dụ để lấy được danh sách những phần tử duy nhất trong ví dụ, tại ô E1 mình sẽ nhập vào công thức

=UNIQUELIST($A$1:$A$13,ROWS($A$1:$A1))

Kéo công thức này xuống cho các dòng  dưới, mình sẽ có danh sách sau khi  đã loại bỏ trùng lặp theo  như hình dưới

Kết quả ra được đúng như mình muốn.

Trường hợp 2, lấy ra danh sách các phần tử duy nhất từ  trong một danh sách nằm tại cùng một dòng. Trường hợp này, mình sẽ  dùng tới hàm COLUMNS($A$1:A$1) để làm tham số thứ 2 cho  hàm UNIQUELIST. Lưu ý, trong những trường hợp khác với danh sách được  nằm  trong cùng 1 dòng các bạn luôn  dùng COLUMNS($A$1:A$1) để làm tham số thứ 2 nhé.