Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm OCT2BIN – Hàm đổi số bát phân sang số nhị phân

Cú pháp:

OCT2BIN(number [, places])

Trong đấy:

– number: Là một số  thuộc dạng bát phân.

+ number không  chứa được nhiều hơn 10 ký số (30 bits)

+ Bit ngoài cùng ở  bên trái chính là bit dấu, 29 bit còn lại là những bit giá trị, số âm  sẽ được thể hiện bằng ký hiệu bù hai.

– places: Là số ký số muốn dùng ở kết quả. Nếu  như bỏ qua places, OCT2BIN() sẽ dùng một số lượng tối thiểu những ký số cần thiết. Đối số places chỉ được cần thiết khi muốn thêm vào tại  bên trái kết quả những  ký số 0 để cho  kết quả có đủ số lượng  ký số cần thiết. Bạn đọc có thể tìm hiểu  thêm về  hàm COUNTIF sau khi tiến hành  chuyển đổi thành công.

 Chú ý

– Nếu number là một  số âm, places sẽ được bỏ qua và OCT2BIN()  được trả về  với số nhị phân gồm 10 ký số (10 bits)

– Nếu number là  một số âm, nó không được nhỏ hơn 7777777000; và nếu như number dương, nó  cũng sẽ không thể lớn hơn 777

– Nếu number chẳng phải là một số bát phân được hợp lệ, hay kết quả trả về có chứa số lượng các ký số bị nhiều hơn places, OCT2BIN() sẽ trả về với lỗi #NUM!

– Nếu như places không nguyên, thì phần lẻ của places sẽ được bỏ qua

– Nếu places chẳng phải là số, OCT2BIN() sẽ trả về với  lỗi #VALUE!

– Nếu places là một  số âm, OCT2BIN() sẽ trả về với lỗi #NUM!.

VÍ DỤ:

Để có thể chuyển đổi số bát phân 7777777000 sang thành số nhị phân ta thực hiện theo câu lệnh sau:

= OCT2BIN(7777777000)

Và nhận được một  kết quả  đó là 1000000000. Điều này tức là số nhị phân của 7777777000 sẽ chính là 1000000000