Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm logic

Hàm XOR – Hàm trả về một hàm Exclusive Of logical của tất cả các đối số trong Excel

Hàm XOR – Hàm trả về một hàm Exclusive Of logical của tất cả các đối số trong Excel

Hàm logic
Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn về hàm XOR – 1 trong số các hàm nằm trong nhóm hàm logic  được sử dụng phổ biến ở trong Excel. Mô tả: Hàm sẽ trả về một hàm Exclusive Of logical của toàn bộ các đối số ở trong Excel. Cú pháp: XOR(logical1,[logical2], …). Trong đấy: - Logical1, logical2, là những giá trị logic cần được tính hàm XOR, logical1 chính là tham số bắt buộc, còn lại sẽ là tùy chọn, chứa tối đa là 255 tham số logical. Chú ý: - Các đối số trong hàm phải là các giá trị logical hay trong các mảng hoặc  các tham chiếu  được  chứa giá trị logical. - Nếu 1 trong những  đối số có chứa giá trị là văn bản hay ô trống -> hàm sẽ  bỏ qua các giá trị này. - Nếu tất cả những  đối số của hàm đều không  phải giá trị logical -> hàm sẽ  trả về  cho
Hàm TRUE – Hàm trả về giá trị logic TRUE trong Excel

Hàm TRUE – Hàm trả về giá trị logic TRUE trong Excel

Hàm logic
Bài viết  bên dưới sẽ giới thiệu tới các bạn về  hàm TRUE – 1 trong số các hàm nằm trong nhóm hàm logic  được sử dụng nhiều trong Excel. Mô tả: Hàm sẽ  trả về giá trị logic TRUE  tại trong Excel. Cú pháp: TRUE. Hàm TRUE chẳng có đối số nào. Ví dụ: Nhập giá trị logic cho những giá trị còn lại. - Muốn nhập  vào hàm TRUE -> bạn nhập công thức: =TRUE. - Nhấn Enter -> giá trị TRUE  sẽ được nhập. - Giá trị hàm TRUE thường hay  được dùng tới trong quá trình để tính toán các hàm logic: Trong hàm: - Hàm AND: + Giá trị TRUE kết hợp với 1 hay nhiều  các giá trị FALSE sẽ  trả về là giá trị FALSE. + Hàm AND trả về cho bạn  giá trị TRUE khi tất cả những giá trị logic ở  trong hàm đều là giá trị TRUE. - Hàm OR: + Giá trị TRUE kết hợp cùng  1 hay nhiều giá t
Hàm OR – Hàm trả về giá trị logic True nếu tồn tại 1 đối số có giá trị True trong Excel

Hàm OR – Hàm trả về giá trị logic True nếu tồn tại 1 đối số có giá trị True trong Excel

Hàm logic
Bài viết sau đây  sẽ giới thiệu tới các bạn về  hàm OR – 1 trong số các hàm nằm trong nhóm hàm logic rất hay sử dụng ở trong Excel. Mô tả: Hàm trả về cho bạn giá trị logic True nếu như  tồn tại 1 đối số sở hữu giá trị True trong Excel. Cú pháp: OR(logical1,[logical2], …). Trong đấy: - Logical1, logical2, là những  giá trị logic cần tính với hàm OR, logical1 chính  là tham số bắt buộc, còn lại là theo tùy chọn, chứa tối đa là 255 tham số logical. Chú ý: - Hàm được trả về giá trị TRUE khi có  tồn tại ít nhất là 1 đối số trong hàm sở hữu giá trị TRUE. - Hàm trả về với giá trị FALSE khi tất cả những đối số của hàm  đều có giá trị FALSE. - Nếu tồn tại 1 trong những đối số của hàm là  một giá trị logic, còn lại có thể là một văn bản -> hàm sẽ trả về cho bạn chí
Hàm NOT – Hàm trả về giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logical trong Excel

Hàm NOT – Hàm trả về giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logical trong Excel

Hàm logic
Bài viết  này sẽ giới thiệu tới các bạn hàm NOT – 1 trong số các hàm nằm tại nhóm hàm logic rất được ưa dùng  ở trong Excel. Mô tả: Hàm sẽ trả về cho bạn  giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logica ởl trong Excel. Cú pháp: NOT(logical). Trong đấy: - Logical1:  chính là giá trị logic cần để tính hàm NOT. Chú ý: - Hàm trả về có giá trị TRUE đối số  sở hữu giá trị là FALSE và ngược lại. Ví dụ: Tìm kết quả với hàm NOT của các giá trị logic sau: - Tại ô cần tính bạn gõ vào  công thức: =NOT(E7). - Nhấn Enter -> giá trị  được trả về là: - Sao chép công thức cho những  giá trị còn lại để được kết quả: - Ở đây thì  với phủ định của giá trị TRUE -> hàm sẽ trả về là giá trị FALSE, phủ định của giá trị FALSE sẽ  là TRUE. - Trường hợp có giá trị