Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm OR – Hàm trả về giá trị logic True nếu tồn tại 1 đối số có giá trị True trong Excel

Bài viết sau đây  sẽ giới thiệu tới các bạn về  hàm OR – 1 trong số các hàm nằm trong nhóm hàm logic rất hay sử dụng ở trong Excel.

Mô tả:

Hàm trả về cho bạn giá trị logic True nếu như  tồn tại 1 đối số sở hữu giá trị True trong Excel.

Cú pháp:

OR(logical1,[logical2], …).

Trong đấy:

– Logical1, logical2, là những  giá trị logic cần tính với hàm OR, logical1 chính  là tham số bắt buộc, còn lại là theo tùy chọn, chứa tối đa là 255 tham số logical.

Chú ý:

– Hàm được trả về giá trị TRUE khi có  tồn tại ít nhất là 1 đối số trong hàm sở hữu giá trị TRUE.

– Hàm trả về với giá trị FALSE khi tất cả những đối số của hàm  đều có giá trị FALSE.

– Nếu tồn tại 1 trong những đối số của hàm là  một giá trị logic, còn lại có thể là một văn bản -> hàm sẽ trả về cho bạn chính giá trị logic đó.

– Nếu tất cả những đối số của hàm đều không phải là giá trị logic -> hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm kết quả của hàm OR của các giá trị logic sau:

– Tại ô cần tính bạn hãy nhập công thức: =OR (E7,F7,G7).

– Nhấn Enter -> giá trị trả về sẽ là:

– Tương tự bạn thực hiện  sao chép công thức cho những  giá trị còn lại được kết quả:

– Ở đây có tồn tại ít nhất 1 giá trị TRUE -> hàm  sẽ trả về giá trị TRUE.

– Nếu toàn bộ  giá trị các đối số là FALSE -> hàm trả về  với giá trị  là FALSE.

– Trường hợp:

+ Các giá trị đối số  trong  hàm là văn bản nhưng lại tồn tại ít nhất 1 giá trị là đối số  giá trị logic -> trả về sẽ là chính giá trị logic đó.

+ Trường hợp tất cả những  giá trị đối số của hàm đều chẳng  phải là giá trị logic -> hàm  sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một vài ví dụ cụ thể khi dùng  hàm OR trong Excel.

Chúc các bạn thực hiện thành công!