Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm NOT – Hàm trả về giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logical trong Excel

Bài viết  này sẽ giới thiệu tới các bạn hàm NOT – 1 trong số các hàm nằm tại nhóm hàm logic rất được ưa dùng  ở trong Excel.

Mô tả:

Hàm sẽ trả về cho bạn  giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logica ởl trong Excel.

Cú pháp:

NOT(logical).

Trong đấy:

– Logical1:  chính là giá trị logic cần để tính hàm NOT.

Chú ý:

– Hàm trả về có giá trị TRUE đối số  sở hữu giá trị là FALSE và ngược lại.

Ví dụ:

Tìm kết quả với hàm NOT của các giá trị logic sau:

– Tại ô cần tính bạn gõ vào  công thức: =NOT(E7).

– Nhấn Enter -> giá trị  được trả về là:

– Sao chép công thức cho những  giá trị còn lại để được kết quả:

– Ở đây thì  với phủ định của giá trị TRUE -> hàm sẽ trả về là giá trị FALSE, phủ định của giá trị FALSE sẽ  là TRUE.

– Trường hợp có giá trị ô trống, giá trị bằng 0  thì có phủ định là bằng TRUE.

– Trong các  trường hợp giá trị logical có chứa văn bản -> hàm trả về cho bạn giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một vài  ví dụ cụ thể khi  dùng tới  hàm NOT trong Excel.

Chúc các bạn thực hiện  thành công!