Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Hàm XOR – Hàm trả về một hàm Exclusive Of logical của tất cả các đối số trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn về hàm XOR – 1 trong số các hàm nằm trong nhóm hàm logic  được sử dụng phổ biến ở trong Excel.

Mô tả:

Hàm sẽ trả về một hàm Exclusive Of logical của toàn bộ các đối số ở trong Excel.

Cú pháp:

XOR(logical1,[logical2], …).

Trong đấy:

– Logical1, logical2, là những giá trị logic cần được tính hàm XOR, logical1 chính là tham số bắt buộc, còn lại sẽ là tùy chọn, chứa tối đa là 255 tham số logical.

Chú ý:

– Các đối số trong hàm phải là các giá trị logical hay trong các mảng hoặc  các tham chiếu  được  chứa giá trị logical.

– Nếu 1 trong những  đối số có chứa giá trị là văn bản hay ô trống -> hàm sẽ  bỏ qua các giá trị này.

– Nếu tất cả những  đối số của hàm đều không  phải giá trị logical -> hàm sẽ  trả về  cho bạn giá trị lỗi #VALUE!

– Kết quả của hàm được  trả về giá trị TRUE nếu s như ố lượng giá trị TRUE  ở trong hàm là số lẻ, và ngược lại khi mà  số lượng giá trị TRUE trong hàm  là số chẵn -> hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Ví dụ:

Tìm kết quả hàm XOR cho  các giá trị logic sau:

– Tại ô cần tính bạn  nhập vào công thức: =XOR(E7,F7,G7).

– Nhấn Enter -> giá trị trả về sẽ là:

– Tương tự  bạn  sao chép công thức cho những giá trị còn lại và được kết quả:

– Ở đây:

+ Số lượng của giá trị TRUE là lẻ -> hàm sẽ trả về giá trị  là TRUE.

+ Số lượng của giá trị TRUE là chẵn -> hàm sẽ trả về giá trị  là FALSE.

– Trường hợp  nếu giá trị ô trống, văn bản -> hàm sẽ bỏ qua các giá trị này:

Trên đây  chính là hướng dẫn và ví dụ  minh họa khi sử dụng hàm XOR  ở trong Excel.

Chúc các bạn thành công!