Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

DSUM – Hàm tính tổng có điều kiện trong Excel

Excel là ứng dụng mạnh mẽ giúp người dùng xử lý, tính toán và thống kê số liệu. Excel có thể thực hiện được nhiều phép tính có số lượng dữ liệu lớn mà máy tính không xử lý được. Và một trong những chức năng đó là việc tính tổng các cột dữ liệu cho trước. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn người dùng cách sử dụng hàm dsum – là hàm tính tổng có điều kiện trong excel.

Cú pháp hàm DSUM

DSUM(database, field, criteria) Trong đó

Database : Phạm vi ô tạo thành danh sách hay cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một danh sách chứa các dữ liệu liên quan, trong đó các hàng thông tin liên quan là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa tên cho mỗi cột.

Field : Chỉ rõ cột được dùng trong hàm. Hãy nhập tên cột đặt trong dấu ngoặc kép, ví dụ như “sản phẩm” hay một số (không có dấu ngoặc kép) thể hiện vị trí cột trong danh sách: 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột thứ 2, v.v.

Criteria : Là phạm vi ô có chứa điều kiện mà bạn xác định. Bạn có thể dùng bất kỳ phạm vi nào cho đối số criteria, miễn là nó có chứa ít nhất một tên cột và ít nhất một ô bên dưới tên cột đó, mà trong đó bạn xác định điều kiện cho cột đó. Bạn có thể dùng bất kỳ phạm vi nào cho đối số criteria, miễn là nó có chứa ít nhất một tên cột và ít nhất một ô bên dưới tên cột để xác định điều kiện.

Ví dụ cách dùng hàm DSUM

Tính tổng lợi nhuận của cây táo với chiều cao cây lớn hơn 10 và nhỏ hơn 16.

Công thức để tính như sau :  =DSUM(A7:E13,”Lợi nhuận”,A4:F5)

Kết quả như hình bên dưới

Mình mong rằng trong bài hướng dẫn này các bạn sẽ hiểu hơn về hàm tính tổng có điều kiện DSUM này nha.