Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm ACOSH – Hàm tính cosin hyperbolic nghịch đảo của một số trong Excel

Bài viết bên dưới sẽ giới thiệu chi tiết  về ý nghĩa và phương pháp sử dụng hàm ACOSH – 1 trong các hàm nằm ở nhóm hàm lượng giác và toán học được dùng phổ biến hiện nay.

Mô tả: Hàm sẽ thực hiện  để tính cosin hyperbolic nghịch đảo của một  con số, cosin hyperbolic nghịch đảo chính là giá trị mà cosin hyperbolic của nó là  1 số. Giá trị số đó  cần phải lớn hơn 1.

Cú pháp:

ACOSH(number).

Trong đấy:

Number chính là giá trị cosin của góc cần lấy, giá trị number  phải được lớn hơn 1, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Đối số number chính là giá trị COSH cần phải tính, hay chính là một  ACOSH(COSH(number).

– Trường hợp khi giá tr của number  nhỏ hơn 1-> hàm  sẽ trả về giá trị lỗi là  #NUM!

– Giá trị  được trả về của hàm ACOSH sẽ là 1 số.

Ví dụ:

Thực hiện tính giá trị cosin hyperbolic nghịch đảo của những giá trị sau:

– Tại ô cần tính  bạn hãy  nhập công thức: ACOSH(1).

– Nhấn Enter -> giá trị về  cosin hyperbolic nghịch đảo của 1 sẽ là:

– Tương tự  đối với những  giá trị còn lại ra được kết quả:

– Riêng giá trị ACOSH(0) với  ACOSH(-50)  thì hàm trả về với  giá trị lỗi #NUM!

Do hai  đối số number  là bằng 0 và -50 bị  nhỏ hơn 1 -> hàm trả về  sẽ có giá trị lỗi là #NUM!

Trên đây  chính là hướng dẫn chi tiết  phương  sử dụng và một vài trường hợp đặc biệt  trong quá trình làm việc với hàm ACOSH.

Chúc các bạn thành công!