Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm ACOT – Hàm tính arccotangent của một số trong Excel

Bài viết sau đây giới thiệu chi tiết về  ý nghĩa và phương pháp sử dụng về hàm ACOT – 1 trong các hàm nằm ở  nhóm hàm lượng giác và toán học được dùng phổ biến hiện nay.

Mô tả:

Hàm sẽ trả về giá trị chính của arccotang hay là  nghịch đảo với cotang của một số. Hàm ACOT được  hỗ trợ  từ các phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp:

ACOT(number).

Trong đấy: number  chính là giá trị cotang của góc cần lấy, là một  tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp nếu  giá trị number không phải là một  số -> hàm  sẽ trả về giá trị lỗi là #VALUE!

– Giá trị number sẽ  là giá trị cotang của góc bạn cần tính.

– Giá trị  khi trả về của hàm ACOT chính là góc với đơn vị góc là radian, nằm  ở trong khoảng từ 0 tới giá trị pi.

– Muốn chuyển giá trị trả về của hàm ACOT sang thành đơn vị độ  bạn có thể thực hiện theo 2 cách:

+ Cách 1: Sử dụng thêm cả hàm Degrees.

+ Cách 2: Nhân giá trị  được trả về của hàm ACOT cùng  với 180/pi.

Ví dụ:

Tính giá trị arccotang của những giá trị trong bảng sau dùng hàm ACOT và tiến hành  chuyển đối giá trị sang thành đơn vị độ.

– Tại ô cần tính hãy nhập vào công thức: ACOT(-1).

– Nhấn Enter -> thì  giá trị arccotang của -1 sẽ là:

– Tương tự  thực hiện với những  giá trị còn lại  bạn ra được kết quả:

– Muốn chuyển  các giá trị hàm ACOT sang thành đơn vị độ bạn nhập công thức: =DEGREES(E6) hay có thể  dùng tới  phép tính: E6*180/PI.

– Nhấn Enter ->  sẽ có kết quả là:

– Áp dụng cho các giá trị còn lại và bạn có được kết quả:

Trên đây là phương pháp  sử dụng và một vài chú ý khi bạn  làm việc với hàm ACOT.

Chúc các bạn thành công!