Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm Days – Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Bài viết sau đây  sẽ hướng dẫn chi tiết phương pháp dùng tới hàm Days trong Excel – một trong số 10 hàm được dùng nhiều nhất trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số ngày ở giữa 2 ngày được cho trước.

Cú pháp: DAYS(end_date, start_date).

Trong đấy:

– end_date: Là ngày kết thúc bạn muốn xác định số ngày, là một tham số bắt buộc.

– start_date: Là ngày đầu tiên bạn muốn xác định số ngày, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu end_date và start_date đều là dạng số -> hàm sử dụng  EndDate – StartDate để tính được số ngày giữa 2 ngày này.

– Nếu end_date và start_date nằm tại dạng văn bản hàm sẽ tự động chuyển sang định dạng ngày bằng cách dùng tới hàm DATEVALUE(date_text) rồi bắt đầu tính toán.

– Nếu đối số vượt ra ngoài phạm vi ở ngày tháng năm -> hàm sẽ  trả về với giá trị lỗi #NUM!

– Nếu đối số có dạng văn bản mà chẳng thể chuyển sang thành định dạng ngày hợp lệ -> hàm trả về với  giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính số năm làm việc của  các nhân viên dựa vào hàm Days().

Bước 1: Tại ô cần tính ra số năm công tác bạn nhập công thức: =DAYS(D5,C5)/365. Do đang tính theo hàm Days cho nên bạn  chia cho 365 để ra được số năm.

Bước 2: Nhấn Enter ta được kết quả nhân viên có số năm công tác sẽ là:

Bước 3: Sao chép công thức cho những giá trị còn lại  để được kết quả:

Bước 4: Với nhân viên chưa về hưu ta dùng  thêm hàm Today() để lấy được giá trị ngày hiện tại. Tại ô cần tính ta nhập vào công thức: =DAYS(TODAY(),C7)/365.

Bước 5: Nhấn Enter -> số năm công tác sẽ là:

Bước 6: Sao chép công thức cho những giá trị còn lại để được kết quả:

Trên đây là phương pháp sử dụng hàm Days và một vài trường hợp hay được dùng trong thực tế.

Chúc các bạn thành công!