Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Hàm tham chiếu và tra cú

Hàm Index – Hàm trả về mảng trong Excel

Hàm Index – Hàm trả về mảng trong Excel

Hàm tham chiếu và tra cú
Hàm Index là hàm trả về mảng ở  trong Excel. Sử dụng hàm Index  sẽ giúp bạn lấy những giá trị tại một ô nào đấy  giao giữa cột với dòng. Nếu chưa nắm rõ  được công thức về hàm Index khi  đang học excel, các bạn  hãy cùng tìm hiểu  bài thực hành sau đây nhé. Excel - Hàm SUMPRODUCT, Hàm dùng để tính tổng các tích phần tử  ở trong mảng Excel - Hàm LARGE, hàm trả về một  giá trị lớn nhất  trên Excel - Hàm FREQUENCY, hàm tính  các giá trị thường xuyên xuất hiện ở Excel - Hàm Index và hàm Match tại  trong Excel, cách sử dụng  và ví dụ minh họa Excel - Hàm ZTEST, Hàm tính các giá trị xác suất một phía ở phép thử z Hàm INDEX dạng mảng trả về các giá trị của một phần ở trong bảng hay là trong mảng được chọn bởi những chỉ mục số hàng với cột. Ta sử dụng dạng mảng nếu đối số thứ nhất trong hàm
Hàm FORMULATEXT – Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản

Hàm FORMULATEXT – Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản

Hàm tham chiếu và tra cú
Bài viết này sẽ mô tả về cú pháp công thức với cách sử dụng hàm FORMULATEXT  ở trong ứng dụng bảng tính Excel Mô tả Trả về công thức với dạng chuỗi. Cú pháp FORMULATEXT(reference) Cú pháp  cho hàm FORMULATEXT có những đối số sau đây. + Reference   là tham số ắt buộc. Tham chiếu tới một ô hay là phạm vi ô. Chú thích + Hàm FORMULATEXT  sẽ trả về những gì được xuất hiện trong thanh công thức nếu như  bạn chọn ô được tham chiếu. + Đối số Reference có thể  sẽ là tham chiếu tới trang tính hoặc sổ làm việc khác. + Nếu đối số Reference là  một tham chiếu tới sổ làm việc khác đang chưa mở, hàm FORMULATEXT trả về  với giá trị lỗi là #N/A. + Nếu đối số Reference là tham chiếu tới tất cả một hàng hay cột, hoặc tới phạm vi hay tên đã được xác định chứa nhiều
Hàm COLUMN – Trả về số cột của một tham chiếu

Hàm COLUMN – Trả về số cột của một tham chiếu

Hàm tham chiếu và tra cú
Bài viết này mô tả  về cú pháp công thức và cách sử dụng hàm COLUMN ở  trong Microsoft Excel. Hãy tìm hiểu kỹ hơn ở trong bài viết dưới đây. Mô tả Trả về cho bạn số cột của tham chiếu một  ô nhất định. Ví dụ, công thức  =COLUMN(D10)  sẽ trả về 4, vì cột D là tại cột thứ tư. Cú pháp COLUMN([reference]) Cú pháp cho hàm COLUMN có những tham đối sau đây: reference    Tùy chọn. Ô hay là phạm vi ô mà bạn muốn thực hiện trả về số cột. Nếu bỏ qua các đối số tham chiếu hay tham chiếu tới phạm vi ô và nếu hàm COLUMN đã được nhập vào với  dạng công thức mảng ngang, hàm COLUMN trả về cho bạn  số cột của tham chiếu tại dạng mảng ngang. Để nhập công thức với dạng công thức mảng bạn hãy bắt đầu với ô công thức, hãy chọn  ra phạm vi mà bạn muốn chứa công thức mảng. Hãy nhấn F2
Hàm CHOOSE – Chọn một giá trị từ một danh sách các giá trị

Hàm CHOOSE – Chọn một giá trị từ một danh sách các giá trị

Hàm tham chiếu và tra cú
Bài viết này mô tả  về cú pháp công thức và cách sử dụng của hàm CHOOSE  ở trong bảng tính Excel. Mô tả Dùng index_num để trả về  một giá trị từ danh sách các đối số giá trị. Hãy sử dụng  CHOOSE  chọn một trong tối đa là 254 giá trị dựa theo số chỉ mục. Ví dụ, nếu value1 tới  hết value7 là những ngày trong tuần, CHOOSE trả về một trong các ngày khi sử dụng một số từ 1 tới 7 làm index_num. Cú pháp CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...) Cú pháp hàm CHOOSE chứa các đối số sau đây: Index_num    là tham số bắt buộc. Xác định để chọn đối số giá trị nào. Index_num phải là  một số từ 1 tới  254 hay công thức hoặc là tham chiếu tới ô chứa số từ 1 tới 254. Nếu index_num là 1, CHOOSE sẽ  trả về value1; nếu nó là 2, CHOOSE  sẽ trả về value2; v.v.. Nếu index_num nhỏ hơn 1 hay