Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Hàm COLUMN – Trả về số cột của một tham chiếu

Bài viết này mô tả  về cú pháp công thức và cách sử dụng hàm COLUMN ở  trong Microsoft Excel. Hãy tìm hiểu kỹ hơn ở trong bài viết dưới đây.

Mô tả

Trả về cho bạn số cột của tham chiếu một  ô nhất định. Ví dụ, công thức  =COLUMN(D10)  sẽ trả về 4, vì cột D là tại cột thứ tư.

Cú pháp

COLUMN([reference])

Cú pháp cho hàm COLUMN có những tham đối sau đây:

reference    Tùy chọn. Ô hay là phạm vi ô mà bạn muốn thực hiện trả về số cột.

Nếu bỏ qua các đối số tham chiếu hay tham chiếu tới phạm vi ô và nếu hàm COLUMN đã được nhập vào với  dạng công thức mảng ngang, hàm COLUMN trả về cho bạn  số cột của tham chiếu tại dạng mảng ngang.

Để nhập công thức với dạng công thức mảng bạn hãy bắt đầu với ô công thức, hãy chọn  ra phạm vi mà bạn muốn chứa công thức mảng. Hãy nhấn F2 rồi sau đấy ấn CTRL+SHIFT+ENTER.

GHI CHÚ: Trong Excel Online bạn chẳng thể tạo ra các công thức mảng.

Nếu đối số được tham chiếu là phạm vi ô và nếu  như hàm COLUMN không được nhập với dạng công thức mảng ngang,  thì hàm COLUMN sẽ trả về  cho bạn số của cột ngoài cùng ở bên trái.

Nếu bỏ qua  các đối số tham chiếu, đối số đó sẽ được giả định là tham chiếu của ô trong đấy có xuất hiện hàm COLUMN.

Đối số tham chiếu sẽ không  thể tham chiếu tới nhiều vùng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ ở trong bảng sau đây rồi dán vào ô A1 trong một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị  được kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và sau đấy nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh về độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.