Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm FORMULATEXT – Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản

Bài viết này sẽ mô tả về cú pháp công thức với cách sử dụng hàm FORMULATEXT  ở trong ứng dụng bảng tính Excel

Mô tả

Trả về công thức với dạng chuỗi.

Cú pháp

FORMULATEXT(reference)

Cú pháp  cho hàm FORMULATEXT có những đối số sau đây.

+ Reference   là tham số ắt buộc. Tham chiếu tới một ô hay là phạm vi ô.

Chú thích

+ Hàm FORMULATEXT  sẽ trả về những gì được xuất hiện trong thanh công thức nếu như  bạn chọn ô được tham chiếu.

+ Đối số Reference có thể  sẽ là tham chiếu tới trang tính hoặc sổ làm việc khác.

+ Nếu đối số Reference là  một tham chiếu tới sổ làm việc khác đang chưa mở, hàm FORMULATEXT trả về  với giá trị lỗi là #N/A.

+ Nếu đối số Reference là tham chiếu tới tất cả một hàng hay cột, hoặc tới phạm vi hay tên đã được xác định chứa nhiều ô, thì hàm FORMULATEXT sẽ  trả về với  giá trị trong ô ngoài cùng tại phía trên bên trái của hàng, cột hay là phạm vi đó.

+ Trong các tình huống sau, hàm FORMULATEXT trả về với giá trị lỗi #N/A:

  • Ô được sử dụng làm đối số Reference không có chứa công thức.
  • Công thức ở trong ô dài hơn 8192 ký tự.
  • Công thức không được hiển thị ở trong trang tính bởi chế độ bảo vệ trang tính.
  • Sổ làm việc ở bên ngoài chứa công thức không được mở trong Excel.

+ Kiểu dữ liệu không hợp lệ được sử dụng làm đầu vào sẽ tạo ra các giá trị lỗi #VALUE! .

+ Nhập tham chiếu tới ô trong đấy bạn nhập hàm làm đối số sẽ không dẫn tới cảnh báo tham chiếu vòng. Hàm FORMULATEXT sẽ  được trả về thành công công thức với dạng văn bản trong ô.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ ở trong bảng sau đây rồi dán vào ô A1 trong một bảng tính Excel mới. Để công thức  hiển thị ra kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và sau đấy nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể  thực hiện điều chỉnh độ rộng cột để  có thể xem tất cả dữ liệu.