Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm Index – Hàm trả về mảng trong Excel

Hàm Index là hàm trả về mảng ở  trong Excel. Sử dụng hàm Index  sẽ giúp bạn lấy những giá trị tại một ô nào đấy  giao giữa cột với dòng. Nếu chưa nắm rõ  được công thức về hàm Index khi  đang học excel, các bạn  hãy cùng tìm hiểu  bài thực hành sau đây nhé.

Excel – Hàm SUMPRODUCT, Hàm dùng để tính tổng các tích phần tử  ở trong mảng Excel – Hàm LARGE, hàm trả về một  giá trị lớn nhất  trên Excel – Hàm FREQUENCY, hàm tính  các giá trị thường xuyên xuất hiện ở Excel – Hàm Index và hàm Match tại  trong Excel, cách sử dụng  và ví dụ minh họa Excel – Hàm ZTEST, Hàm tính các giá trị xác suất một phía ở phép thử z

Hàm INDEX dạng mảng trả về các giá trị của một phần ở trong bảng hay là trong mảng được chọn bởi những chỉ mục số hàng với cột. Ta sử dụng dạng mảng nếu đối số thứ nhất trong hàm INDEX là một hằng số mảng. Hàm INDEX có  dạng tham chiếu sẽ trả về tham chiếu của ô nằm  tại giao của một hàng với cột cụ thể.

Ví dụ Hàm INDEX

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM INDEX TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

  1. Hàm INDEX Có Dạng Mảng:

Cú Pháp: (Array,Row_num,[Column_num])

Trong Đấy:

– Array: Phạm vi ô hay một hằng số mảng, là tham số bắt buộc

– Row_num: Chọn hàng từ  trong mảng mà từ đấy  trả về một giá trị

– Column_num: Chọn cột  ở trong mảng mà từ đấy trả về một giá trị.

Bắt buộc  cần phải có ít nhất một trong hai đối số Row_num với Column_num.

Ví dụ 1: Cho  một danh sách nhóm học sinh,tìm ra tên học sinh biết tên học sinh đấy thuộc  hàng 2 cột 2.

Công thức ô C9:=INDEX(B4:C7,2,2)

  1. Hàm INDEX Dạng Tham Chiếu:

Cú Pháp: INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong Đấy:

– Reference: Vùng tham chiếu, là tham số bắt buộc.

– Row_num: Chỉ số hàng từ đấy trả về một tham chiếu, là tham số bắt buộc.

– Column_num: Chỉ số cột từ đấy trả về một tham chiếu, tùy chọn.

– Area_num: Số của vùng ô sẽ  trả về với  giá trị  ở trong reference. Nếu như Area_num được bỏ qua thì hàm INDEX sử dụng vùng 1, tùy chọn.

Tiếp với  ví dụ 1:

Công thức ô C9 =INDEX(B4:C7,2,1,1)

Với hàm Index thì  bạn có thể tham chiếu tới bất cứ ô nào trên bảng tính Excel, do đó hàm này thường được dùng kèm theo những hàm trong Excel khác để dùng có hiệu quả hơn. Trên thực tế hàm Round ở trong Excel cũng là hàm được dùng phổ biến. Sử dụng hàm Round giúp cho bạn làm tròn những giá trị trong Excel.