Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm EOMONTH – Trả về số sê-ri của ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau một số tháng cụ thể

Bài viết này mô tả cú pháp  về công thức và cách thức  sử dụng hàm EOMONTH  ở trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số sê-ri  để biểu thị cho ngày cuối cùng của tháng trước hay là sau ngày start_date với một số tháng đã  được xác định. Dùng EOMONTH để tính toán ngày tới hạn hay ngày đáo hạn được rơi vào ngày cuối cùng của tháng.

Cú pháp

EOMONTH(start_date, months)

Cú pháp hàm EOMONTH có những đối số sau đây:

Ngày_bắt_đầu – tham số  Bắt buộc. Ngày biểu thị  cho ngày bắt đầu. Nên nhập ngày thông qua việc dùng hàm DATE hay là  sử dụng kết quả của các công thức hoặc  hàm khác. Ví dụ: sử dụng  là dùng DATE(2008;5;23) cho 23/05/2008. Dạng ngày tháng bằng văn bản có thể dễ xảy ra sự cố.

Months – tham số Bắt buộc. Số tháng trước hay sau start_date. Giá trị dương  dành cho đối số months để tạo ra ngày ở  trong tương lai; giá trị âm tạo ra ngày ở  trong quá khứ.

GHI CHÚ: Nếu months là số không nguyên thì nó sẽ bị cắt xén.

Chú thích

  • Excel lưu trữ ngày tháng với d ạng số sê-ri liên tiếp để dùng được trong tính toán. Theo mặc định thì ngày 1 tháng một vào  năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một vào năm 2008 là số sê-ri 39448 do nó là 39.448 ngày tại sau ngày 1 tháng một  vào  năm 1900.
  • Nếu start_date là ngày không hợp lệ, hàm EOMONTH trả về với giá trị lỗi là #VALUE! .
  • Nếu start_date cộng với months tạo ra một ngày không hợp lệ, hàm EOMONTH sẽ  trả về giá trị lỗi là  #NUM! .

Ví dụ

Sao chép các dữ liệu ví dụ ở trong bảng sau đây rồi dán vào ô A1 trong một bảng tính Excel mới. Để công thức hiện ra kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và sau đấy nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể chỉnh lại độ rộng cột để xem được hết dữ liệu.