Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm xử lý thời gian trong Excel

Hầu như tất cả những dữ liệu cần xử lý trên Excel đều liên quan đến thời gian. Đó có thể là ngày tháng năm, giờ hay lưu trữ theo từng quý … Vậy bạn đã biết về những hàm xử lý thời gian mà Excel hỗ trợ chưa ? Hãy cùng mình tìm hiểu một số hàm thời gian đơn giản nhất

Hàm thời gian trongExcxel

1 Hàm DayIF

Tính toán số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày. Hàm DATEDIF có thể tính toán ra kết quả không đúng trong một số kịch bản nhất định.

Cú pháp hàm dayif :

DATEDIF(start_date,end_date,unit) Trong đó

Start_date : Ngày đại diện cho ngày đầu tiên hoặc ngày bắt đầu khoảng thời gian.

End_date : Ngày đại diện cho ngày cuối cùng hoặc ngày kết thúc khoảng thời gian.

2 Hàm DATEVALUE

Hàm DATEVALUE chuyển đổi ngày được lưu trữ ở dạng văn bản sang số. Hàm DATEVALUE hữu ích trong trường hợp trang tính chứa ngày ở định dạng văn bản mà bạn muốn lọc, sắp xếp hoặc định dạng ở dạng ngày hoặc dùng trong tính toán ngày tháng.

Cú pháp : DATEVALUE(date_text)

Date_text : Văn bản đại diện cho ngày ở định dạng ngày của Excel, hoặc một tham chiếu đến ô chứa văn bản đại diện cho ngày ở định dạng ngày của Excel.

Hàm thời gian trong excel

3 Hàm DAY

Hàm day Trả về ngày của ngày tháng thể hiện bằng số . Ngày được cung cấp ở dạng số nguyên từ 1 đến 31.

Cú pháp hàm DAY

DAY(serial_number) Trong đó

serial_number:  Ngày tháng của ngày bạn đang cố gắng tìm kiếm. Nên nhập ngày bằng cách sử dụng hàm DATE hoặc là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ: sử dụng DATE(2008;5;23) cho 23/05/2008. Có thể xảy ra sự cố nếu nhập ngày tháng dưới dạng văn bản.

Trên đây là một vài hàm xử lý thời gian trong Excel mà người dùng cần biết để xử lý khi cần thiết.