Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm thông tin

Hàm SHEET – Trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu

Hàm SHEET – Trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu

Hàm thông tin
Bài viết này nói về cú pháp công thức và cách thức sử dụng  hàm SHEET trong ứng dụng Microsoft Excel. Mô tả Trả về số trang của trang  được tham chiếu. Cú pháp SHEET(value) Cú pháp cho hàm SHEET có những đối số sau đây. Value    Tùy chọn. Value chính là tên của một trang hay là một tham chiếu mà bạn đang muốn tìm số trang của nó. Nếu như đối số value được bỏ qua, hàm SHEET sẽ trả về số trang của trang có chứa hàm. Chú thích Hàm SHEET bao gồm toàn bộ các trang tính (hữu hình, ẩn, hay là rất ẩn) cùng với toàn bộ các loại trang khác (macro, biểu đồ hay là trang hộp thoại). Nếu đối số value  là một giá trị  không hợp lệ, hàm SHEET sẽ trả về  với giá trị lỗi #REF! . Ví dụ, =SHEET(Sheet1!#REF) sẽ được trả về với giá trị lỗi
Hàm IS

Hàm IS

Hàm thông tin
Bài viết sau đây sẽ nhắc tới cú pháp và cách sử dụng hàm IS trong ứng dụng bảng tính Excel Mô tả Mỗi hàm trong số các hàm này, được gọi chung là những  hàm IS, kiểm tra  lại giá trị đã xác định và trả về TRUE hay FALSE tùy theo kết quả. Ví dụ, hàm ISBLANK được trả về với  giá trị lô-gic TRUE nếu như đối số giá trị là mọt  tham chiếu tới ô trống, nếu không nó sẽ được trả về  là FALSE. Bạn có thể sử dụng hàm IS để lấy thông tin về một giá trị trước lúc tiến hành  một tính toán hay là một hành động khác đối với giá trị đó. Ví dụ, bạn có thể sử dụng  hàm ISERROR kết hợp  cùng với hàm IF để thực hiện một  việc khác nếu như có lỗi xảy ra: = IF( ISERROR(A1), "Đã xảy ra lỗi.", A1 * 2) Công thức nà
Hàm N – Trả về một giá trị được chuyển đổi thành một số

Hàm N – Trả về một giá trị được chuyển đổi thành một số

Hàm thông tin
Bài viết này mô tả cho  cú pháp công thức với cách sử dụng  hàm N trong Microsoft Excel. Mô tả Trả về một giá trị  đã được chuyển đổi thành  chữ số. Cú pháp N(value) Cú pháp cho  hàm N có những đối số sau đây: Value – tham số  Bắt buộc. Giá trị mà bạn  đang muốn chuyển đổi. Hàm N sẽ chuyển đổi những giá trị được liệt kê ở trong bảng sau đây. Chú thích Nói chung chẳng cần thiết phải sử dụng hàm N ở trong công thức, do Excel tự động chuyển đổi những giá trị lúc cần thiết. Hàm này được đưa ra để tương thích với những  chương trình bảng tính khác. Excel lưu trữ ngày tháng trong dạng số sê-ri liên tiếp để dùng tại  trong tính toán. Theo mặc định, thì ngày 1 tháng một  tại năm 1900 là số sê-ri 1 và  tại ngày 1 tháng một  vào năm 2008 là số sê-ri 39448 d
Hàm ERROR.TYPE – Trả về một số tương ứng với một loại lỗi

Hàm ERROR.TYPE – Trả về một số tương ứng với một loại lỗi

Hàm thông tin
Bài viết này mô tả  về cú pháp công thức và phương pháp  dùng hàm ERROR.TYPE ở trong  ứng dụng Microsoft Excel. Mô tả Trả về số được  tương ứng với một trong những giá trị lỗi ở trong Microsoft Excel hay là trả về lỗi #N/A nếu như không có lỗi. Bạn có thể sử dụng hàm ERROR.TYPE  bên trong hàm IF để kiểm định các giá trị lỗi và trả về lại một chuỗi văn bản, chẳng hạn như  là thông báo, thay vì  các giá trị lỗi. Cú pháp ERROR.TYPE(error_val) Cú pháp cho hàm ERROR.TYPE có những  đối số sau đây: Error_val – tham số Bắt buộc. Giá trị lỗi chứa số nhận dạng mà bạn đang  muốn tìm. Mặc dù error_val có thể là giá trị  của lỗi thực tế, nhưng thường thì nó lại là tham chiếu tới  ô chứa  các công thức mà bạn đ