Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm ERROR.TYPE – Trả về một số tương ứng với một loại lỗi

Bài viết này mô tả  về cú pháp công thức và phương pháp  dùng hàm ERROR.TYPE ở trong  ứng dụng Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số được  tương ứng với một trong những giá trị lỗi ở trong Microsoft Excel hay là trả về lỗi #N/A nếu như không có lỗi. Bạn có thể sử dụng hàm ERROR.TYPE  bên trong hàm IF để kiểm định các giá trị lỗi và trả về lại một chuỗi văn bản, chẳng hạn như  là thông báo, thay vì  các giá trị lỗi.

Cú pháp

ERROR.TYPE(error_val)

Cú pháp cho hàm ERROR.TYPE có những  đối số sau đây:

Error_val – tham số Bắt buộc. Giá trị lỗi chứa số nhận dạng mà bạn đang  muốn tìm. Mặc dù error_val có thể là giá trị  của lỗi thực tế, nhưng thường thì nó lại là tham chiếu tới  ô chứa  các công thức mà bạn đang muốn kiểm định.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ  ở trong bảng dưới đây và dán lên ô A1 trong  một bảng tính Excel mới. Để công thức hiện ra kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và sau đấy nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh  về độ rộng của cột để xem tất cả dữ liệu.