Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm N – Trả về một giá trị được chuyển đổi thành một số

Bài viết này mô tả cho  cú pháp công thức với cách sử dụng  hàm N trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về một giá trị  đã được chuyển đổi thành  chữ số.

Cú pháp

N(value)

Cú pháp cho  hàm N có những đối số sau đây:

Value – tham số  Bắt buộc. Giá trị mà bạn  đang muốn chuyển đổi. Hàm N sẽ chuyển đổi những giá trị được liệt kê ở trong bảng sau đây.

Chú thích

  • Nói chung chẳng cần thiết phải sử dụng hàm N ở trong công thức, do Excel tự động chuyển đổi những giá trị lúc cần thiết. Hàm này được đưa ra để tương thích với những  chương trình bảng tính khác.
  • Excel lưu trữ ngày tháng trong dạng số sê-ri liên tiếp để dùng tại  trong tính toán. Theo mặc định, thì ngày 1 tháng một  tại năm 1900 là số sê-ri 1 và  tại ngày 1 tháng một  vào năm 2008 là số sê-ri 39448 do nó là 39.448 ngày tại sau ngày 1 tháng một của  năm 1900.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ ở trong bảng sau đây rồi đem dán vào ô A1 trong  một bảng tính Excel mới. Để công thức đưa ra kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và tiếp đấy nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể thực  hiện điều chỉnh độ rộng của cột để xem được tất cả dữ liệu.