Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm SHEET – Trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu

Bài viết này nói về cú pháp công thức và cách thức sử dụng  hàm SHEET trong ứng dụng Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số trang của trang  được tham chiếu.

Cú pháp

SHEET(value)

Cú pháp cho hàm SHEET có những đối số sau đây.

Value    Tùy chọn. Value chính là tên của một trang hay là một tham chiếu mà bạn đang muốn tìm số trang của nó. Nếu như đối số value được bỏ qua, hàm SHEET sẽ trả về số trang của trang có chứa hàm.

Chú thích

Hàm SHEET bao gồm toàn bộ các trang tính (hữu hình, ẩn, hay là rất ẩn) cùng với toàn bộ các loại trang khác (macro, biểu đồ hay là trang hộp thoại).

Nếu đối số value  là một giá trị  không hợp lệ, hàm SHEET sẽ trả về  với giá trị lỗi #REF! . Ví dụ, =SHEET(Sheet1!#REF) sẽ được trả về với giá trị lỗi #REF! .

Nếu như  đối số value là một tên trang không được hợp lệ, hàm SHEET trả về với giá trị lỗi #NA. Ví dụ =SHEET(“badSheetName”) sẽ được  trả về giá trị lỗi là  #NA.

Hàm SHEET không sẵn dùng ở  trong Mô hình Đối tượng (OM) do  bởi  Mô hình Đối tượng đã  bao gồm cả chức năng tương tự.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ tại bảng sau đây rồi dán vào ô A1 trong một bảng tính Excel mới. Để công thức đưa ra kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và sau đấy bạn nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể thực hiện điều chỉnh độ rộng của cột để xem toàn bộ dữ liệu.