Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm CHIDIST – Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Trả về xác suất tại đầu bên phải cho phân bố khi được bình phương. Phân bố χ2 gắn với cả kiểm thử χ2. Hãy sử dụng kiểm thử χ2 để so sánh những giá trị quan sát được với dự kiến. Ví dụ, thí nghiệm về  di truyền có thể đưa tới giả thuyết là  thế hệ tiếp theo ở cây trồng sẽ sở hữu một bộ màu nhất định. Bằng cách so sánh các kết quả quan sát được với  những kết quả dự kiến, bạn có thể xác định được giả thuyết ban đầu của mình là  có hợp lệ không.

QUAN TRỌNG: Hàm này đã được thay  bằng một hay là  nhiều hàm mới có  độ chính xác cao hơn và sở hữu tên gọi phản ánh rõ hơn về  công dụng của chúng. Mặc dù hàm vẫn sẵn dùng nhằm đảm bảo cho tính tương thích ngược, bạn cũng cần xem xét về việc dùng  các hàm mới hơn, vì hàm này có lẽ sẽ  chẳng còn sẵn dùng nữa trong  các phiên bản Excel  tương lai.

Cú pháp

  • CHIDIST(x,deg_freedom)
  • Cú pháp về hàm CHIDIST có những đối số sau đây:
  • X – tham số Bắt buộc. Giái trị mà bạn muốn đánh giá phân phối.
  • Deg_freedom – tham số Bắt buộc. Số bậc tự do.

Chú thích

  • Nếu đối số không có dạng số, CHIDIST trả về với giá trị lỗi là #VALUE! .
  • Nếu x âm, CHIDIST sẽ trả về giá trị lỗi là #NUM! .
  • Nếu deg_freedom là số không nguyên thì nó sẽ bị cắt cụt.
  • Nếu deg_freedom < 1 hay deg_freedom > 10^10, CHIDIST sẽ trả về giá trị lỗi là #NUM! .
  • CHIDIST sẽ được tính bằng CHIDIST = P(X>x), trong đấy X là  một biến số ngẫu nhiên χ2.

Ví dụ

Sao chép  các dữ liệu ví dụ tại bảng sau đây rồi dán vào ô A1 trong một bảng tính Excel mới. Để công thức đưa ra kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và ấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh  lại về  độ rộng cột để có thể  xem tất cả dữ liệu.