Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Hàm CHIINV – Trả về giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương. Nếu xác suất = CHIDIST(x,…) thì CHIINV(xác suất,…) = x. Hãy dùng hàm CHIINV này để so sánh kết quả quan sát được với kết quả dự kiến để xác định giả thuyết ban đầu của bạn có hợp lệ hay không.

QUAN TRỌNG: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này bạn vẫn có thể sử dụng nhưng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không thể sử dụng được ở các phiên bản tương lai của Excel.

Cú pháp

  • CHIINV(probability,deg freedom)
  • Cú pháp hàm CHIINV có các đối số sau đây:
  • Probability  Bắt buộc. Xác suất gắn với phân bố khi bình phương.
  • Deg freedom Bắt buộc. Số bậc tự do.

Chú thích

  • Nếu đối số không phải dạng số, CHIINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu xác suất < 0 hay xác suất > 1, CHIINV trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • Nếu deg freedom không phải là số nguyên thì nó bị cụt.
  • Nếu deg freedom < 1, CHIINV trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • Cho trước giá trị nào đó cho xác suất, CHIINV tìm kiếm giá trị x đó để CHIDIST(x, deg freedom) = xác suất. Do đó, tính chính xác của CHIINV tùy thuộc vào tính chính xác của CHIDIST. CHIINV dùng kỹ thuật tìm kiếm tương tác. Nếu tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 100 lần lặp, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.