Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm web

Hàm HYPERLINK – Hàm tạo link liên kết

Hàm HYPERLINK – Hàm tạo link liên kết

Hàm web
Bài viết này mô tả về cú pháp công thức cùng với cách thức sử dụng hàm HYPERLINK trong  ứng dụng bảng tính Microsoft Excel. Mô tả Tạo một lối tắt hay là  bước nhảy để có thể mở ra một tài liệu được lưu giữ trên một máy chủ mạng, mạng nội bộ hay là Internet. Khi bạn ấn vào một ô có hàm HYPERLINK, Microsoft Excel sẽ mở  ra tệp được lưu giữ tại vị trí nối kết. Cú pháp HYPERLINK(link_location, [friendly_name]) Cú pháp trong hàm HYPERLINK có những đối số dưới đây: Link_location là tham số bắt buộc. Đường dẫn với tên tệp đến tài liệu được mở. Link_location có thể được tham chiếu đến một vị trí  ở trong tài liệu — chẳng hạn như  là một ô cụ thể hay là một phạm vi đã được đặt tên trong trang tính hoặc trong sổ làm việc  của Excel, hay đến  một thẻ đánh dấu bên trong tài liệu
Hàm FILTERXML – Trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách dùng XPath đã xác định.

Hàm FILTERXML – Trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách dùng XPath đã xác định.

Hàm web
Bài viết chỉ rõ cho bạn về cú pháp công thức và cách sử dụng hàm ENCODEURL ở trong Microsoft Excel. GHI CHÚ: Hàm ENCODEURL không  được sẵn dùng tại trong Excel Online, và  cũng không sẵn dùng  ở trong Excel 2016 dành  cho máy Mac. Mô tả Trả về một chuỗi truy vấn chứa mã URL. Cú pháp ENCODEURL(văn bản) Cú pháp hàm ENCODEURL có những đối số sau đây. Text  là  một chuỗi cần  được mã hóa URL. Ví dụ Sao chép dữ liệu ví dụ  ở bên trong bảng dưới đây và dán vào ô A1 trong  một bảng tính Excel mới. Để công thức đưa ra  kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và sau đấy bạn nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể xem được toàn bộ các dữ liệu bằng cách điều chỉnh lại độ rộng cột. Ví dụ này dùng tới hàm ENCODEURL nhằm thông qua mã zip ở  trong ô B2 làm tham số trong tru
Hàm WEBSERVICE – Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web.

Hàm WEBSERVICE – Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web.

Hàm web
Bài viết này hướng dẫn về cú pháp công thức và cách dùng hàm WEBSERVICE trong Microsoft Excel. GHI CHÚ: Hàm WEBSERVICE chỉ khả dụng với các phiên bản Excel 2013 và 2016. Mô tả Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet. Cú pháp WEBSERVICE(url) Cú pháp hàm WEBSERVICE có đối số sau đây. Url (Bắt buộc). URL của dịch vụ web. Lưu ý Nếu các đối số không thể trả về dữ liệu, WEBSERVICE trả về giá trị lỗi #VALUE! . Nếu các đối số trong chuỗi không hợp lệ hoặc chứa nhiều hơn giới hạn ô cho phép 32767 ký tự, WEBSERVICE trả về giá trị lỗi #VALUE! . Nếu url là chuỗi chứa nhiều hơn 2048 ký tự được cho phép cho yêu cầu GET, WEBSERVICE trả về giá trị lỗi #VALUE! . Đối với các gia
Hàm ENCODEURL – Trả về một chuỗi truy vấn có mã URL.

Hàm ENCODEURL – Trả về một chuỗi truy vấn có mã URL.

Hàm web
Bài viết này hướng dẫn cú pháp, công thức và cách dùng hàm ENCODEURL trong Microsoft Excel. CHÚ Ý: Hàm ENCODEURL không tương thích với Excel Online, và Excel 2016 cho máy Mac. Mô tả Trả về một chuỗi truy vấn có mã URL. Cú pháp ENCODEURL(văn bản) Cú pháp hàm ENCODEURL có các đối số sau đây. Text Một chuỗi cần mã hóa URL. Ví dụ Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức trả về kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu. Ví dụ này sử dụng hàm ENCODEURL để thông qua mã zip trong ô B2 làm tham số trong truy vấn web ở A2. Hàm FILTERXML được dùng trong truy vấn web để trả về các thông tin về bang và t