Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm WEBSERVICE – Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web.

Bài viết này hướng dẫn về cú pháp công thức và cách dùng hàm WEBSERVICE trong Microsoft Excel.

GHI CHÚ:

Hàm WEBSERVICE chỉ khả dụng với các phiên bản Excel 2013 và 2016.

Mô tả

  • Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet.
  • Cú pháp
  • WEBSERVICE(url)
  • Cú pháp hàm WEBSERVICE có đối số sau đây.
  • Url (Bắt buộc). URL của dịch vụ web.

Lưu ý

  • Nếu các đối số không thể trả về dữ liệu, WEBSERVICE trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu các đối số trong chuỗi không hợp lệ hoặc chứa nhiều hơn giới hạn ô cho phép 32767 ký tự, WEBSERVICE trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu url là chuỗi chứa nhiều hơn 2048 ký tự được cho phép cho yêu cầu GET, WEBSERVICE trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Đối với các giao thức không được hỗ trợ, ví dụ ftp:// hoặc file://, WEBSERVICE trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Chúng tôi vừa giới thiệu cách sử dụng hàm WEBSERVICE. Chúc các bạn thành công.