Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Công Thức Excel

Hàm OCT2BIN – Hàm đổi số bát phân sang số nhị phân

Hàm OCT2BIN – Hàm đổi số bát phân sang số nhị phân

Hàm kỹ thuật
Cú pháp: OCT2BIN(number [, places]) Trong đấy: - number: Là một số  thuộc dạng bát phân. + number không  chứa được nhiều hơn 10 ký số (30 bits) + Bit ngoài cùng ở  bên trái chính là bit dấu, 29 bit còn lại là những bit giá trị, số âm  sẽ được thể hiện bằng ký hiệu bù hai. - places: Là số ký số muốn dùng ở kết quả. Nếu  như bỏ qua places, OCT2BIN() sẽ dùng một số lượng tối thiểu những ký số cần thiết. Đối số places chỉ được cần thiết khi muốn thêm vào tại  bên trái kết quả những  ký số 0 để cho  kết quả có đủ số lượng  ký số cần thiết. Bạn đọc có thể tìm hiểu  thêm về  hàm COUNTIF sau khi tiến hành  chuyển đổi thành công.  Chú ý - Nếu number là một  số âm, places sẽ được bỏ qua và OCT2BIN()  được trả về  với số nhị phân gồm 10 ký số (10 bits) - Nếu number là  một
Hàm Convert – Chuyển đổi đơn vị trong Excel

Hàm Convert – Chuyển đổi đơn vị trong Excel

Hàm kỹ thuật
Bất thần, bạn chẳng thể  nhớ được 1 inch bằng chính xác là bao nhiêu cm? Hay là  bạn muốn biết 1000 F (độ Fahrenheit)  sẽ bằng bao nhiêu độ C? Huyết áp 150 Pa (Pascal) thế thì nó sẽ bằng  với bao nhiêu mmHg? Thay vì tìm kiếm ở trong sách, rồi đôi lúc phải thực hiện thêm  vài phép tính, bạn hãy vào Excel và sử dụng hàm Convert ("chuyển đổi"). Hàm Convert ở  trong Excel 2000/2002 nằm tại Tools/Add-in/Analysis TookPak sở hữu cú pháp: = CONVERT(giátrị, "tên đơn vị gốc","tên đơn vị chuyển") Ví dụ: =CONVERT(14,"in","cm") kết quả đưa ra là 35,56 (cm) =CONVERT(1,"cm","in") sẽ cho kết quả  0.3937 =CONVERT(100,"F","C") cho ra kết quả 37.78 - giátrị: một số hay địa chỉ của cell chứa số. - Tên đơn vị  cần phải nằm bên  trong dấu ngoặc kép và theo như quy ước của Excel. MỘT S
Hàm BIN2OCT – Hàm đổi số nhị phân sang số bát phân

Hàm BIN2OCT – Hàm đổi số nhị phân sang số bát phân

Hàm kỹ thuật
Cú pháp: BIN2OCT(number [, places]) Trong đấy: - number: Là một số có dạng nhị phân. + Number sẽ không chứa nhiều hơn  là 10 ký tự (10 bits) + Bit ngoài cùng phía bên trái là bit dấu, 9 bit còn lại chính  là các bit giá trị, số âm sẽ được thể hiện với ký hiệu bù hai. - places: Là số ký số muốn dùng  ở kết quả. + Nếu như bỏ qua places, BIN2OCT() sẽ  dùng một số lượng tối thiểu những ký số cần thiết. Đối số places chỉ thiết yếu khi muốn thêm vào tại  bên trái  của kết quả các ký số 0 nhằm cho kết quả chứa đủ số ký số cần thiết. + Nếu đơn giản như là  hàm SUM có lẽ người sử dụng đã dễ dùng hơn.  Chú ý - Nếu number là một  số nhị phân không hợp lệ hay nếu  như number có  chứa nhiều hơn là 10 ký tự (10 bits), BIN2OCT() sẽ trả về lỗi #NUM! - Nếu number là một số
Hàm BIN2DEC – Hàm tính toán chuyển đổi số nhị phân sang thập phân

Hàm BIN2DEC – Hàm tính toán chuyển đổi số nhị phân sang thập phân

Hàm kỹ thuật
Hàm BIN2DEC là hàm được dùng để tính toán chuyển đổi  từ số nhị phân sang số thập phân HỌC SỬ DỤNG HÀM TÍNH BIN2DEC TRONG OFFICE EXCEL Công thức: = BIN2DEC(number) Trong đấy: Number là số nhị phân mà bạn muốn tiến hành chuyển đổi Chú ý: Trong tình huống  ô chứa số nhị phân mà có dữ liệu thuộc  dạng văn bản thì hàm sẽ báo lỗi Trong tình huống số nhị phân đó có chứa quá 10 ký tự thì khi đó hàm tính BIN2DEC sẽ trả về cho bạn  kết quả là #num Ví dụ: Chuyển đổi số nhị phân sang thành số thập phân với các thông tin theo  như bảng tính ở bên dưới đây Bước 1: Nhập  vào hàm tính tại ô C2 Bước 2: Ấn Enter để nhận được kết quả Bước 3: Copy công thức xuống dưới dòng tiếp theo để nhận được kết quả tương ứng đối với số nhị phân là 10111001 Tuy nhiên tại số nhị phân
Hàm DVARP – Thực hiện tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Hàm DVARP – Thực hiện tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Hàm cơ sở dữ liệu
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết, ví dụ và cách sử dụng hàm DVARP – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel. Mô tả: LÀ phép toán trong Excel thực hiện tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp bằng cách dùng các giá trị trong một cột hoặc trường của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước. Cú pháp: DVARP(database, field, criteria). Trong đó: - database: Là danh sách hay cơ sở dữ liệu, với các hàng là thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột. - field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, có thể nhập vị trí cột, tên cột hoặc số thứ tự cột trong bảng dữ liệu. - criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Ô chứa phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất 1 giá trị n
Hàm DVAR – Thực hiện tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Hàm DVAR – Thực hiện tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Hàm cơ sở dữ liệu
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết ví dụ và cách sử dụng hàm DVAR – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel. Mô tả: Là phép toán trong Excel thực hiện tính phương sai dựa trên mẫu bằng cách dùng các giá trị trong một cột hoặc trường của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước. Cú pháp: DVAR(database, field, criteria). Trong đó: - database: Được hiểu là danh sách hay cơ sở dữ liệu, với các hàng là thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột. - field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, có thể nhập tên cột, vị trí cột hoặc thứ tự cột trong bảng dữ liệu. - criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Phạm vi ô phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất 1 giá trị nằm tron
Hàm PRODUCT – Hàm thực hiện tính tích của một trường (cột) dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel

Hàm PRODUCT – Hàm thực hiện tính tích của một trường (cột) dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel

Hàm cơ sở dữ liệu
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết, ví dụ và cách sử dụng hàm Product – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel. Mô tả: Hàm toán học tích các giá trị của 1 trường (hoặc 1 cột) của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước. Cú pháp: DPRODUCT(database, field, criteria) Trong đó: - database: Được hiểu  là danh sách hay cơ sở dữ liệu, với các hàng chứa thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột. - field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, để nhập tên cột, vị trí cột hoặc thứ tự cột trong bảng dữ liệu. - criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Phạm vi ô phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất 1 giá trị nằm trong tiêu đề cột. Lưu ý: - Có thể dùng bất kì phạ
Hàm DSUM – Hàm tính tổng các giá trị trong 1 cột của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel

Hàm DSUM – Hàm tính tổng các giá trị trong 1 cột của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel

Hàm cơ sở dữ liệu
 Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết ví dụ và cách sử dụng hàm DSUM – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel. Mô tả: Phép toán thực hiện tính tổng các giá trị trong 1 trường hay 1 cột của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel. Cú pháp: DSUM(database, field, criteria). Trong đó: - database: Là danh sách hay cơ sở dữ liệu, với các hàng là thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột. - field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, có thể nhập vị trí cột, tên cột hoặc thứ tự cột trong bảng dữ liệu. - criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Phạm vi ô phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất 1 giá trị nằm trong tiêu đề cột. Lưu ý: - Có thể dùng bất