Tuesday, July 17Thủ thuật excel hay

Tag: Hàm DCOUNTA

Tổng hợp hàm nâng cao trong Excel, có ví dụ cụ thể (Phần 2)

Tổng hợp hàm nâng cao trong Excel, có ví dụ cụ thể (Phần 2)

excel nâng cao
Hàm DCOUNTA Hàm DCOUNTA có chức năng đếm các ô chứa thông tin dữ liệu trong danh sách hoặc trong bảng với điều kiện xác định DCOUNTA là hàm nâng cao trong excel thường được sử dụng để đếm các ô chứa thông tin dữ liệu trong danh sách hoặc trong bảng với điều kiện xác định Cú pháp : DCOUNTA(database, field, criteria) Database : Phạm vi dữ liệu bao gồm ô, cột, cơ sở dữ liệu, danh sách. Field : Chỉ rõ cột trong hàm, tiêu đề cột Criteria : Pham vi ô chứa điều kiện. Ví dụ : Đếm số học sinh đạt Xếp loại giỏi trong bảng điểm, cột Xếp loại Kết quả trả về là 2 - là số học sinh xếp loại giỏi trong bảng điểm với điều kiện Giỏi trong cột Xếp loại. Các bạn sử dụng câu lệnh như trong ví dụ dưới đây. Hàm DGET Hàm DGET là một trong những hàm Excel nâng cao được sử dụng nhiều