Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Tag: Hàm INDEX

Hàm Index – Hàm trả về mảng trong Excel

Hàm Index – Hàm trả về mảng trong Excel

Hàm tham chiếu và tra cú
Hàm Index là hàm trả về mảng ở  trong Excel. Sử dụng hàm Index  sẽ giúp bạn lấy những giá trị tại một ô nào đấy  giao giữa cột với dòng. Nếu chưa nắm rõ  được công thức về hàm Index khi  đang học excel, các bạn  hãy cùng tìm hiểu  bài thực hành sau đây nhé. Excel - Hàm SUMPRODUCT, Hàm dùng để tính tổng các tích phần tử  ở trong mảng Excel - Hàm LARGE, hàm trả về một  giá trị lớn nhất  trên Excel - Hàm FREQUENCY, hàm tính  các giá trị thường xuyên xuất hiện ở Excel - Hàm Index và hàm Match tại  trong Excel, cách sử dụng  và ví dụ minh họa Excel - Hàm ZTEST, Hàm tính các giá trị xác suất một phía ở phép thử z Hàm INDEX dạng mảng trả về các giá trị của một phần ở trong bảng hay là trong mảng được chọn bởi những chỉ mục số hàng với cột. Ta sử dụng dạng mảng nếu đối số thứ nhất trong hàm
Tổng hợp hàm nâng cao trong Excel, có ví dụ cụ thể (Phần 3)

Tổng hợp hàm nâng cao trong Excel, có ví dụ cụ thể (Phần 3)

excel nâng cao
Hàm DSUM Hàm DSUM là hàm toán nâng cao tích hợp trong phần mềm  excel có chức năng tính tổng 1 trường hay 1 cột trong CSDL với điều kiện cho trước Cú pháp DSUM(database, field, criteria) Database : Phạm vi dữ liệu bao gồm cột, ô, cơ sở dữ liệu, danh sách Field : Chỉ rõ cột trong hàm, tiêu đề cột Criteria : Pham vi ô chứa điều kiện Ví dụ: Tính tổng điểm của các bạn có giới tính Nam Kết quả trả về là 108 - là tổng điểm của các bạn có giới tính Nam trong cột tổng điểm Hàm INDEX INDEX là một hàm nâng cao trong Excel có khả năng trả về mảng trong excel, lấy kết quả về theo dạng mảng là giao giữa giá trị của ô và dòng. Hàm INDEX có 2 dạng là dạng mảng và dạng tham chiếu INDEX dạng mảng: (Array,Row_num,[Column_num]) INDEX dạng tham chiếu: INDEX(Reference,Row_