Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Tag: Hàm Lookup

Hàm Lookup – Hàm tra cứu và tham chiếu trong Excel (Phần 2 – Dạng Vector)

Hàm Lookup – Hàm tra cứu và tham chiếu trong Excel (Phần 2 – Dạng Vector)

Hàm phổ biến trong excel
DẠNG VECTOR. Cú pháp: =LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, [result_vector]). Trong đấy: - lookup_value: Giá trị cần được tìm kiếm, là một tham số bắt buộc. - lookup_vector: Vùng chứa  các giá trị cần tìm kiếm tuy nhiên chỉ chứa 1 hàng hay 1 cột, dữ liệu vùng có thể  là kiểu số, văn bản hay là giá trị logic, là một tham số bắt buộc. - result_vector: Vùng chứa kết quả được tìm kiếm chỉ chứa tối đa 1 hàng hay là 1 cột, là một tham số tùy ý. Chú ý: - Giá trị ở trong Lookup_vector phải được sắp xếp theo như thứ tự tăng dần để cho quá trình tìm kiếm không  bị xảy ra lỗi. - Trường hợp nếu giá trị tìm kiếm không có ở trong vùng tìm kiếm hàm sẽ lấy giá trị lớn nhất ở  trong lookup_vector mà giá trị đấy sẽ nhỏ hơn  là giá trị cần tìm kiếm. - Nếu như giá trị tìm kiếm nh
Hàm Lookup – Hàm tra cứu và tham chiếu trong Excel (Phần 1 – Dạng mảng)

Hàm Lookup – Hàm tra cứu và tham chiếu trong Excel (Phần 1 – Dạng mảng)

Hàm phổ biến trong excel
Bài viết bên dưới sẽ giới thiệu chi tiết các để dùng hàm Lookup – 1 trong 10 nhóm hàm được tìm hiểu nhiều nhất. Mô tả: Hàm Lookup là một  hàm dùng để tra cứu và tìm kiếm ở trong Excel, cho phép bạn xem một hàng hay một cột và tìm ra một giá trị từ cùng một vị trí ở  trong hàng hay cột thứ 2. Hàm Lookup sở hữu 2 dạng: dạng mảng với dạng vector. DẠNG MẢNG. Cú pháp: =LOOKUP(lookup_value, array). Trong đấy: - lookup_value: Là giá trị cần được tìm kiếm. - array: Vùng dữ liệu có chứa giá trị cần được tìm kiếm. Chú ý: - Trường hợp giá trị được tìm kiếm không  tìm thấy được trong array -> hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất trong array nhưng  mà nhỏ hơn  là giá trị cần tìm kiếm. - Nếu look_value nhỏ hơn  cả giá trị nhỏ nhất ở trong array -> Hàm Lookup  sẽ trả về v