Tuesday, July 17Thủ thuật excel hay

Tag: hàm phổ biến

Hàm Lookup – Hàm tra cứu và tham chiếu trong Excel (Phần 2 – Dạng Vector)

Hàm Lookup – Hàm tra cứu và tham chiếu trong Excel (Phần 2 – Dạng Vector)

Hàm phổ biến trong excel
DẠNG VECTOR. Cú pháp: =LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, [result_vector]). Trong đấy: - lookup_value: Giá trị cần được tìm kiếm, là một tham số bắt buộc. - lookup_vector: Vùng chứa  các giá trị cần tìm kiếm tuy nhiên chỉ chứa 1 hàng hay 1 cột, dữ liệu vùng có thể  là kiểu số, văn bản hay là giá trị logic, là một tham số bắt buộc. - result_vector: Vùng chứa kết quả được tìm kiếm chỉ chứa tối đa 1 hàng hay là 1 cột, là một tham số tùy ý. Chú ý: - Giá trị ở trong Lookup_vector phải được sắp xếp theo như thứ tự tăng dần để cho quá trình tìm kiếm không  bị xảy ra lỗi. - Trường hợp nếu giá trị tìm kiếm không có ở trong vùng tìm kiếm hàm sẽ lấy giá trị lớn nhất ở  trong lookup_vector mà giá trị đấy sẽ nhỏ hơn  là giá trị cần tìm kiếm. - Nếu như giá trị tìm kiếm nh
Hàm Lookup – Hàm tra cứu và tham chiếu trong Excel (Phần 1 – Dạng mảng)

Hàm Lookup – Hàm tra cứu và tham chiếu trong Excel (Phần 1 – Dạng mảng)

Hàm phổ biến trong excel
Bài viết bên dưới sẽ giới thiệu chi tiết các để dùng hàm Lookup – 1 trong 10 nhóm hàm được tìm hiểu nhiều nhất. Mô tả: Hàm Lookup là một  hàm dùng để tra cứu và tìm kiếm ở trong Excel, cho phép bạn xem một hàng hay một cột và tìm ra một giá trị từ cùng một vị trí ở  trong hàng hay cột thứ 2. Hàm Lookup sở hữu 2 dạng: dạng mảng với dạng vector. DẠNG MẢNG. Cú pháp: =LOOKUP(lookup_value, array). Trong đấy: - lookup_value: Là giá trị cần được tìm kiếm. - array: Vùng dữ liệu có chứa giá trị cần được tìm kiếm. Chú ý: - Trường hợp giá trị được tìm kiếm không  tìm thấy được trong array -> hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất trong array nhưng  mà nhỏ hơn  là giá trị cần tìm kiếm. - Nếu look_value nhỏ hơn  cả giá trị nhỏ nhất ở trong array -> Hàm Lookup  sẽ trả về v
Hàm Days – Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Hàm Days – Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Hàm phổ biến trong excel
Bài viết sau đây  sẽ hướng dẫn chi tiết phương pháp dùng tới hàm Days trong Excel – một trong số 10 hàm được dùng nhiều nhất trong Excel Mô tả: Hàm trả về số ngày ở giữa 2 ngày được cho trước. Cú pháp: DAYS(end_date, start_date). Trong đấy: - end_date: Là ngày kết thúc bạn muốn xác định số ngày, là một tham số bắt buộc. - start_date: Là ngày đầu tiên bạn muốn xác định số ngày, là một tham số bắt buộc. Chú ý: - Nếu end_date và start_date đều là dạng số -> hàm sử dụng  EndDate – StartDate để tính được số ngày giữa 2 ngày này. - Nếu end_date và start_date nằm tại dạng văn bản hàm sẽ tự động chuyển sang định dạng ngày bằng cách dùng tới hàm DATEVALUE(date_text) rồi bắt đầu tính toán. - Nếu đối số vượt ra ngoài phạm vi ở ngày tháng năm -> hàm sẽ  trả về với giá
Hàm Choose – Hàm trả về giá trị trong danh sách các đối số trong Excel

Hàm Choose – Hàm trả về giá trị trong danh sách các đối số trong Excel

Hàm phổ biến trong excel
Ở bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết tới cho  bạn cách dùng hàm Choose là 1 trong 10 hàm  Excel phổ biến nhất. Mô tả: Hàm tiến hành  trả về 1 giá trị ở  trong danh sách những đối số theo index_num. Cú pháp: CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...). Trong đấy: - index_num: Vị trí của các giá trị trả về, là  một tham số bắt buộc. Index_num phải là một số hay là tham chiếu chứa số. - value1, [value2], ...: Là những giá trị trong danh sách, chứa tối đa 255 giá trị, những giá trị này có thể là một số , văn bản, hàm, công thức.. Chú ý: - Nếu index_num = 1 -> hàm trả về với  giá trị thứ 1, bằng 2 hàm  sẽ trả về giá trị thứ 2. - Nếu index_num < 1 hay lớn hơn số thứ tự của các giá trị cuối cùng tại trong danh sách -> hàm sẽ  trả về giá trị lỗi #VALUE! - Nế