Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Tag: ham thoi gian excel

Hàm xử lý thời gian trong Excel

Hàm xử lý thời gian trong Excel

Công Thức Excel, Hàm thời gian
Hầu như tất cả những dữ liệu cần xử lý trên Excel đều liên quan đến thời gian. Đó có thể là ngày tháng năm, giờ hay lưu trữ theo từng quý ... Vậy bạn đã biết về những hàm xử lý thời gian mà Excel hỗ trợ chưa ? Hãy cùng mình tìm hiểu một số hàm thời gian đơn giản nhất Hàm thời gian trongExcxel 1 Hàm DayIF Tính toán số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày. Hàm DATEDIF có thể tính toán ra kết quả không đúng trong một số kịch bản nhất định. Cú pháp hàm dayif : DATEDIF(start_date,end_date,unit) Trong đó Start_date : Ngày đại diện cho ngày đầu tiên hoặc ngày bắt đầu khoảng thời gian. End_date : Ngày đại diện cho ngày cuối cùng hoặc ngày kết thúc khoảng thời gian. 2 Hàm DATEVALUE Hàm DATEVALUE chuyển đổi ngày được lưu trữ ở dạng văn bản sang số. Hàm DATEVALUE hữu ích t