Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Đề thi Excel

Đề thi cuối khóa Excel – Đề 04

Đề thi cuối khóa Excel – Đề 04

Đề thi Excel
ĐỀ THI CUỐI KHÓA Môn Thi: EXCEL Thời gian: 60 phút BẢNG BÁO CÁO DOANH SỐ NHẬP HÀNG MẶT HÀNG THỰC PHẨM Yêu cầu : 1/. Tên hàng : Dựa vào ký tự đầu của Mã hàng tra tìm trong BẢNG 1 (1đ) 2/. Đơn giá : Dựa vào ký tự đầu , ký tự cuối của Mã hàng tra tìm trong BẢNG 1 (2đ) 3/.Đơn vị tính : Nếu hàng thuộc loại dầu thì đơn vị tính là Lít còn lại là Kg (1đ) 4/.Thành tiền : Số lượng *Đơn giá .Nhưng nếu số lượng >=50 thì giảm 10% còn lại không giảm(1đ) 5/. Miễn thuế : Dựa vào ký tự đầu của Mã hàng tra tìm trong BẢNG 1 (1đ) 6/.Thuế:Thành tiền * tỉ lệ thuế . Chỉ tính thuế những mặt hàng không được miễn thuế ngược lại để trống Biết rằng : Tỉ lệ thuế được dựa vào ký tự thứ 2 của mã hàng tra tìm trong BẢNG 2 (2đ) 7./ Sắp xếp bảng tính tăng dần theo mã hàng (1đ) 8/. Rú
Đề thi cuối khóa Excel – Đề 03

Đề thi cuối khóa Excel – Đề 03

Đề thi Excel
ĐỀ THI CUỐI KHÓA Môn Thi: EXCEL Thời gian: 60 phút BẢNG CHI TIẾT BÁN HÀNG Yêu cầu: /.Mặt hàng : Tên hàng & Nhãn hiệu (2đ) Tên hàng : Nếu 2 ký tự đầu của Mã hàng là "CT" ghi là "Công Tắc" còn lại ghi là "Bóng Đèn" Nhãn hiệu : Dựa vào 2 ký tự cuối của Mã hàng tra tìm trong BẢNG DANH MỤC BÓNG ĐÈN VD: Mã hàng BDDQ => " Bóng đèn - điện quang" 2/.Đơn giá: Dựa vào 2 ký tự cuối của Mã hàng tra tìm trong BẢNG DANH MỤC BÓNG ĐÈN (2đ) 3/.Thành tiền: Số lượng * Đơn giá. Nếu ngày bán sau ngày 01/06/2009 thì giảm 10% thành tiền (2đ) 4./ Sắp xếp bảng tính tăng dần theo mã hàng (1đ) 5./Rút trích những mặt hàng bán sau ngày 01/06/2009 (1đ) 6/.Tính bảng thống kê theo mẫu trên (2đ)
Đề thi cuối khóa – Đề 02

Đề thi cuối khóa – Đề 02

Đề thi Excel
ĐỀ THI CUỐI KHÓA Môn Thi: EXCEL Thời gian: 60 phút BẢNG TÌNH HÌNH BÁN HÀNG Yêu cầu : 1/. Tên hàng : Dựa vào mã hàng tra tìm trong BẢNG 1 (1.5đ) 2/.Đơn giá :Dựa vào mã hàng , tháng bán tra tìm trong BẢNG 1 (2đ) 3/. Thành tiền : Số lượng * Đơn giá. Nếu Số lượng mặt hàng >=10 thì giảm 2% thành tiền (2đ) 4/. Đơn vị tính : Dựa vào ký tự đầu của Mã hàng , nếu là "S" thì đơn vị tính là "Hộp", Nếu là "K "  đơn vị tính là "Cây" , Còn lại là "Chai". (1.5đ) 5/. Lập bảng thống kê theo mẫu trên (1đ) 6/.Rút trích các mặt hàng được bán ra trong tháng 3 và có số lượng >=10 (2đ)    
Đề thi cuối khóa Excel – Đề số 01

Đề thi cuối khóa Excel – Đề số 01

Đề thi Excel
ĐỀ THI CUỐI KHÓA Môn Thi: EXCEL Thời gian: 60 phút BẢNG TÌNH HÌNH BÁN HÀNG Yêu cầu : 1/. Tên hàng : Dựa vào mã hàng tra tìm trong BẢNG 1 (1.5đ) 2/.Đơn giá :Dựa vào mã hàng , tháng bán tra tìm trong BẢNG 1 (2đ) 3/. Thành tiền : Số lượng * Đơn giá. Nếu Số lượng mặt hàng >=10 thì giảm 2% thành tiền (2đ) 4/. Đơn vị tính : Dựa vào ký tự đầu của Mã hàng , nếu là "S" thì đơn vị tính là "Hộp", Nếu là "K " ơn vị tính là "Cây" , Còn lại là "Chai". (1.5đ) 5/. Lập bảng thống kê theo mẫu trên (1đ) 6/.Rút trích các mặt hàng được bán ra trong tháng 3 và có số lượng >=10 (2đ)