Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Đề thi cuối khóa – Đề 02

ĐỀ THI CUỐI KHÓA

Môn Thi: EXCEL

Thời gian: 60 phút

BẢNG TÌNH HÌNH BÁN HÀNG

Yêu cầu :

1/. Tên hàng : Dựa vào mã hàng tra tìm trong BẢNG 1 (1.5đ)

2/.Đơn giá :Dựa vào mã hàng , tháng bán tra tìm trong BẢNG 1 (2đ)

3/. Thành tiền : Số lượng * Đơn giá. Nếu Số lượng mặt hàng >=10 thì giảm 2% thành tiền (2đ)

4/. Đơn vị tính : Dựa vào ký tự đầu của Mã hàng , nếu là “S” thì đơn vị tính là “Hộp”, Nếu là “K ”  đơn vị tính là “Cây” , Còn lại là “Chai”. (1.5đ)

5/. Lập bảng thống kê theo mẫu trên (1đ)

6/.Rút trích các mặt hàng được bán ra trong tháng 3 và có số lượng >=10 (2đ)