Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Đề thi cuối khóa Excel – Đề 04

ĐỀ THI CUỐI KHÓA

Môn Thi: EXCEL

Thời gian: 60 phút

BẢNG BÁO CÁO DOANH SỐ NHẬP HÀNG
MẶT HÀNG THỰC PHẨM

Yêu cầu :

1/. Tên hàng : Dựa vào ký tự đầu của Mã hàng tra tìm trong BẢNG 1 (1đ)

2/. Đơn giá : Dựa vào ký tự đầu , ký tự cuối của Mã hàng tra tìm trong BẢNG 1 (2đ)

3/.Đơn vị tính : Nếu hàng thuộc loại dầu thì đơn vị tính là Lít còn lại là Kg (1đ)

4/.Thành tiền : Số lượng *Đơn giá .Nhưng nếu số lượng >=50 thì giảm 10% còn lại không giảm(1đ)

5/. Miễn thuế : Dựa vào ký tự đầu của Mã hàng tra tìm trong BẢNG 1 (1đ)

6/.Thuế:Thành tiền * tỉ lệ thuế .

Chỉ tính thuế những mặt hàng không được miễn thuế ngược lại để trống

Biết rằng : Tỉ lệ thuế được dựa vào ký tự thứ 2 của mã hàng tra tìm trong BẢNG 2 (2đ)

7./ Sắp xếp bảng tính tăng dần theo mã hàng (1đ)

8/. Rút trích những mặt hàng nhập trong Tháng 7 và có số lượng>15 (1đ)