Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Tài liệu excel

Bài tập hàm Vlookup kết hợp hàm Right  và hàm PV

Bài tập hàm Vlookup kết hợp hàm Right  và hàm PV

Bài tập excel
Giới thiệu hàm Vlookup kết hợp với hàm Right trong trong excel bài tính tiền bán xăng và tiền công chuyên chở, ngoài ra bạn có thể kết hợp hàm Vlookup với một số hàm khác như LEFT, MID Câu hỏi Câu 1:    Điền các số liệu cho cột Tên Hàng dựa vào ký tự đầu tiên ở cột Mã Hàng và tra trong Bảng Tra Thông Tin Câu 2:    Tính Thành Tiền= Số Lượng * Đơn Giá, biết rằng Đơn Giá được tra theo Bảng Tra Thông Tin và ký tự giữa ở cột Mã Hàng quy định Gía Lẻ (L) hay Gía Sỉ (S) cho từng mặt hàng Câu 3:    Tính Chuyên Chở = Thành Tiền * Phần Trăm Chuyên Chở, trong đó Phần Trăm Chuyên Chở của từng loại mặt hàng thì dựa vào ký tự đầu tiên bên phải ở cột Mã Hàng và tra theo Bảng Tra Thông Tin Câu 4:    Tính Phải Trả = Thanh Tiền + Chuyên Chở và tính Tổng Cộng cho các cột Số Lượng, Thành Tiền, C
Bài mẫu hàm SUMIF

Bài mẫu hàm SUMIF

Bài tập excel
Hàm toán SUMIF đưa ra kết quả tính tổng của một dãy số thỏa mãn một điều kiện nhất định nào đó, hàm SUMIF là một trong những hàm được sử dụng khá thông dụng trong excel dùng tính tổng Hàm SUMIF  là hàm tính tổng có điều kiện. Cú pháp hàm SUMIF: SUMIF(range, criteria, [sum_range]) Cú pháp hàm SUMIF có các đối số sau đây: - Range : Vùng điều kiện là phạm vi chứa điều kiện bạn muốn đánh giá. Các ô trong mỗi ô của vùng phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị ô trống không được tính. - Criteria: Điều kiện, có thể ở dạng số hoặc biểu thức. Nếu điều kiện ở dạng chữ ta phải để trong dấu ngoặc kép (“”). - Sum_range : phạm vi tính tổng, tùy chọn do đề bài yêu cầu. Hàm SUMIF thường dùng trong kế toán để thực hiện các công việc như: - Tính tổng phụ cấp cho